Menu Sluiten Sluiten
Active Health Group Bedrijfs-RI&E

Risico- inventarisatie & -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): ‘gezonde mensen in een gezonde organisatie’

Een gezonde organisatie realiseert haar organisatiedoelstellingen op korte en (middel)lange termijn. Dit doet zij door het creëren van een organisatiecontext (werkomgeving) die via onder meer cultuur, leiderschap en beleid, het individu effectief helpt bij de bewustwording en de activatie van de keuze voor gezondheid en veiligheid. Iedere organisatie is echter uniek qua risico’s en bevindt zich in een andere fase van ontwikkeling. Dit beïnvloedt de wijze waarop de RI&E inclusief plan van aanpak wordt ingezet als middel om een (financieel) gezonde organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers te realiseren. 

De praktijk wijst uit dat er vaak meer winst te behalen is uit de RI&E door het instrument bewust op een bepaald of ander niveau in te steken. Dat niveau ligt in het verlengde van wat een organisatie al doet en sorteert voor op de realisatie van strategische organisatiedoelstellingen op de (middel)lange termijn.

RI&E als instrument voor: voldoen aan de wet, managementsturingssysteem, cultuurverandering

Voorafgaand aan het uitvoeren van een RI&E is het daarom belangrijk om scherp te hebben op welk niveau de RI&E als instrument moet worden ingestoken. Dit niveau moet passen bij de uniciteit en de ontwikkelingsfase van uw organisatie. Zwart-wit gesteld zijn er drie niveaus:

  • Voldoen aan de wettelijke eis van een actuele RI&E met plan van aanpak voor gezond en veilig werken en zorgen dat bedrijfsprocessen gepaard gaan met acceptabele risico’s voor mens, organisatie en omgeving.
  • Managementtool/-sturingssysteem voor gezond en veilig werken waarmee gestuurd wordt op de samenhang tussen organisatiedoelstellingen, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, medeverantwoordelijkheid en gedrag van medewerkers, leveranciers en andere stakeholders.
  • Cultuurverandering naar duale verantwoordelijkheid werkgever-medewerker voor gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid, eigen regie van medewerkers en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten.

In de praktijk sluiten de drie niveaus in de regel aan op de opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een organisatie in het omgaan met risico’s en onzekerheden. Waarbij de fasen verschillen in de invulling van de stappen van de risicomanagementcyclus. Iedere fase pakt terug, verdiept en verbreedt op de voorgaande fase(n).

Toekomstbestendig: RI&E instrument dat mee-ontwikkelt met de organisatie

Deze online RI&E biedt de noodzakelijke flexibiliteit om aan te sluiten bij de uniciteit en de ontwikkelingsfase van uw organisatie nu en in de toekomst. Tegelijkertijd is er de keuze om naar behoefte stappen te zetten richting het inzetten van de RI&E als instrument voor managementsturing en/of cultuurverandering.

RI&E met aandacht voor ‘harde’ en ‘zachte’ risicofactoren

Door beantwoording van de vragen stelt u automatisch een risico-inventarisatie inclusief plan van aanpak op met aandacht voor:

  • Veiligheidstechnische/fysieke aspecten zoals fysieke belasting, de apparaten waarmee wordt gewerkt, de invloed van factoren zoals geluid, verlichting, temperatuur en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  • Psychosociale en organisatieculturele aspecten zoals inzetbaarheidsbeleid, psychosociale arbeidsbelasting (PSA), medewerkersbetrokkenheid, leiderschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, voorlichting en onderwijs. 

Hierbij kunt u thema’s die vanwege de aard van uw organisatie niet van toepassing zijn (geen magazijn of werkplaats, niet werken met elektriciteit et cetera) uitzetten. Ook is de applicatie zo geprogrammeerd dat u afhankelijk van uw antwoord automatisch naar de volgende relevante vraag gaat. 

Toegang tot de RI&E

De RI&E is alleen toegankelijk voor gebruikers met een account.

Direct inloggen